whitepixel173170187976925

 MEDINA HETI NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi és játékszabályzat

1. Ki vehet részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 18. életévét betöltött, magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).A játékban NEM vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül az, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A játék időtartama és menete

A nyereményjáték 2020. november 1-én 10 óra 00 perckor kezdődik és 2020. december 19-én 20.00 órakor zárul. Ezen belül a heti játékok időtartama a játék főoldalán kerülnek közlésre.

A nyereményjáték időtartama alatt minden héten egy ajándék kerül kisorsolásra a tárgyhéten szombaton délután. A díjért történő sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a Játékos a www.medinacentrum.hu/medina-heti-nyeremenyjatek oldalon feltüntetett adott heti játék kódot a szintén az oldalon található Küldés gomb segítségével a szervező részére a tárgyheti sorsolásig megküldje.

A játék sorsolásán részt vevő Játékosok között minden héten más nyeremény kerül kisorsolásra, amelyről a Szervező a Játékosokat a játék hetén a www.medinacentrum.hu/medina-heti-nyeremenyjatek oldalon tájékoztatja.

3. A sorsolás

A játék időtartama alatt adott tárgyhéten szombat délután történik meg a sorsolás, legelső alkalommal 2020.11.07-én. 

A sorsolás manuálisan történik, a Medina Centrum vezetője és munkatársai közreműködésével és videón rögzítésre, majd publikálásra kerül. A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

4. A nyertesek értesítése, a nyeremény átvétele

A nyerteseket minden esetben a kód megküldésekor megadott e-mail címen értesítjük. A nyertesnek legkésőbb az értesítés kiküldését követő 3. nap éjfélig jelentkeznie kell nyereményéért. A nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére. A nyertes hozzájárul, hogy a nevét a Medina Centrum hivatalos Facebook-oldalán közzé tegye. A nyeremény e-mail vagy telefonos egyeztetés után adott időben és helyen vehető át. A nyeremény, nyilatkozattal átruházható. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről fotó, videó és hangfelvétel készüljön és ezt a Medina Centrum későbbi marketing anyagaiban felhasználja, oldalain közétegye. A nyeremény átvételéhez a nyertesnek igazolnia kell személyazonosságát valamely erre alkalmas okmányával, amennyiben ennek tartalma nem egyezik a megadott adataival a Medina Centrum a nyeremény átadását megtagadhatja. A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. A nyertes vállalja, hogy néhány sorban leírja a tapasztalatait a szolgáltatásról. Amennyiben test vagy arckezelő szolgáltatást nyert, hozzájárul, hogy a Szervező az érintett testrészről előtte/utána fotót készítsen, figyelve arra, hogy ne lehessen a nyertest beazonosítani. A leírt véleményt és fotókat a Szervező kipublikálhatja a weboldalán. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott név és e-mail cím adatai a Medina-Vital Kft, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Medina Centrum minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, és a nyertes Játékosok adatait (név, email cím, telefonszám) a nyeremények átadása, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését. A Medina-Vital Kft. a személyes adatokat a GDPR rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Medina-Vital Kft. adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a medinacentrum.hu Adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

6. Felelősség

A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az adatok hiányosságáért (név-, e-mail cím, cím elírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

7. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@medinacentrum.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék időtartamát vagy nyereményét.

A nyereményjáték hivatalos szervezője és lebonyolítója: Medina-Vital Kft. (Székhely: 2143 Kistarcsa Váci Mihály utca 27., Cégjegyzékszám: 13-09-165131, Adószám: 24661812-1-13), a továbbiakban: Medina Centrum.

Share This

Weboldalunkon sütiket (cookies) használunk a teljesebb felhasználói élmény érdekében.

A sütik jóváhagyásával hozzájárulsz például ahhoz, hogy a böngésződ megjegyezze, hogy ezen az oldalon jártál.
A sütiktől nem kell tartani, semmilyen biztonsági kockázatot nem rejt a használatuk, sőt nagyon is hasznosak! Csupán arra valók, hogy könnyebbé tegyék a látogató számára az internetezést!
Akkor is megtekintheted a weboldalunk valamennyi tartalmát, ha elutasítod a sütiket.