Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt lehetősége nyíljon az  adatkezeléssel érintett személyeknek (cégünk ügyfelei, illetve termékeink, szolgáltatásaink iránt  érdeklődő személyek; vagy egyéb érintettek) a cégünk adatkezelésével kapcsolatos információk,  valamint jogaik és jogorvoslati lehetőségeik megismerésére.

I. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Az Adatkezelő neve: MEDINA-VITAL Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő

Székhelye: 2143 Kistarcsa, Váci Mihály utca 27. 

Cégjegyzékszáma: 13-09-165131 

Az adatkezelőt a cégnyilvántartásba bejegyző bíróság: Pest megyei Bíróság mint cégbíróság Az adatkezelő adószáma: 24661812-1-13 

Az adatkezelő statisztikai számjele: 24661812-8621-113-13 

Az Adatkezelő elérhetőségei:  

postai cím: 2143 Kistarcsa Váci Mihály utca 27 

Tel: +36308719495 

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): dutka.edina@freemail.hu 

honlap címe: www.laborvizsgalatok.hu 

Tájékoztatjuk, hogy cégünk betegjogi képviselője : Dr. Mina András 

Telefonszám: +36 20 489 9577 

email cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu 

II. Fogalommagyarázat 

 

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító  vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy  szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik. Ha az  adatait kezeli cégünk, akkor Ön is érintett! 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,  rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel  útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek  során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes  jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,  viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy  előrejelzésére használják;  

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében  további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes  adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további  információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,  hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem  lehet kapcsolni;  

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy  funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott  ismérvek alapján hozzáférhető;  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy  másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami  jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös  szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi  Adatkezelési tevékenység. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb  szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.  Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami  joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az  említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés  céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy  azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a  személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon  kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést  eredményezi;  

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) 

Adatkezelési Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre  vonatkozó bármely jogszabály együttesen. 

Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független  közhatalmi szerv;  

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti  meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes  személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok  és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó  személyes adatok.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó  személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi  szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy  egészségi állapotáról;  

Orvosi titok : a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és  személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett  gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat. 

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi  és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon  rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától, 

Kezelőorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és  terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve  orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak, 

Vizsgálat: az a tevékenység, amelynek célja a beteg egészségi állapotának felmérése, a  betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a konkrét betegség(ek) meghatározása,  prognózisuk, változásuk megállapítása, a gyógykezelés eredményességének, valamint a halál  bekövetkeztének és a halál okának megállapítása; 

Szűrővizsgálat: olyan vizsgálat, amelynek célja a betegség tüneteit nem mutató (tünetmentes)  személy esetleges betegségének vagy kórmegelőző állapotának – ideértve a betegségre  hajlamosító kockázati tényezőket is – korai felismerése; 

Diagnosztikai vizsgálat: az egészségügyi szolgáltatóhoz forduló beteg panasza okának feltárására  irányuló vizsgálat, 

Egészségügyi szolgáltatás: engedély/nyilvántartásba vétel alapján végezhető egészségügyi  tevékenységek összessége, (pl: beteg vizsgálata, kezelése, a fájdalom és a szenvedés  csökkentése, a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozása, ideértve a gyógyszerekkel, a  gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabály szerinti  tevékenységet, stb.), 

Egészségügyi szolgáltató: egészségügyi szolgáltatás nyújtására működési engedély alapján  jogosult személy vagy szervezet. 

 

 

III. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes  adatok köre. valamint tárolásuk időtartama: 

 

Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek annak minden szakaszában meg kell felelnie az  adatkezelés céljának.  

Vállalatunk adatkezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes  adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.  

Cégünk egészségügyi adatot az alábbi célokból kezel (mellyel szükségszerűen együttjár  személyes adatok kezelése is): 

 1. a) az Ön egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) Cégünk eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,  
 2. c) az Ön egészségi állapotának nyomon követése, 
 3. d) a betegjogok érvényesítése, 
 4. e) a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása, 
 5. f) a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vényen elrendelése érdekében, 
 6. g) orvos-szakmai vizsgálat, elemzés, az egészségügyi ellátás tervezése, szervezése, költségek  tervezése.

Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai az alábbiak lehetnek: 

 1. a) az érintett(például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több  konkrét célra is;  
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például  Ön) az egyik fél,  
 3. c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett  (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;  
 4. d) az adatkezelés az adatkezelőre (cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez  szükséges;  
 5. e) az adatkezelés az érintett (például Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú  érdekeinek védelme miatt szükséges;  
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő (cégünk) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek  érvényesítéséhez szükséges. 

Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett  olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.  Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek.  

Az Ön egészségügyi adatai kezelésének jogalapjai az alábbiak: 

– az Ön hozzájárulása 

– az adatkezelés egészségügyi megelőzés, kezelés céljából szükséges 

– az adatkezelési jogszabályi előírások miatt szükséges (kiemelendő ebből a szempontból a  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egészségügyi és a hozzájuk  kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény) 

Az adatkezelés időtartamaCégünk fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes  adatot,  

– amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy  

– ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett (például az Ön) hozzájárulása, és az  érintett személy visszavonta hozzájárulását,  

– illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap,  

– nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez,  

– nem szükséges cégünk létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti  megszorításokkal).  

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést  legalább 50 évig kell megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak  készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30  évig kell megőrizni. Ha a további nyilvántartás nem a nyilvántartást meg kell semmisíteni. 

Cégünk az alábbi célokból kezelheti adatait: (az egyes célok mellett feltűntetjük az adatkezelés  jogalapját, és kezelt adatok körét (telefonszámnév, orvosi adatok) , az adatkezelés időtartamát is.  15 év 

– Kapcsolatfelvétel cégünkkel 

Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy vissza  tudjunk jelezni az Ön számára.  

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Név, és attól függően, hogy telefonon vagy emailen  keres meg minket, az Ön telefonszáma vagy email címe.  

Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően  törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az  alábbiakban esik szó

– időpontfoglalás 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása 

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, email cím, vizsgálat típusa, esetleg megjegyzés,  és a kiadott időpont. 

Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok a lefoglalt időpontot követően törlésre  kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az  alábbiakban esik szó

– Megrendelés leadása 

A honlapon keresztül rendelt otthon elvégezhető szűrővizsgálati csomagok megrendelése Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, email cím, számlázási és szállítási cím, megrendelt termék, továbbá fizetési adatok (számlaszám, számlavezető bank neve)  esetleg megjegyzés. 

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt  időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának  időpontjában, ez a megrendelés kifizetését követő 8 év). Amennyiben a megrendelés  nem kerül kifizetésre, legkésőbb a megrendelés leadásának időpontját követő 5 éven  belül töröljük az adatokat. 

– Rendelőnkben üzemelő recepció 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: A beérkező vendégek nevét kéri el recepciósunk. 

Az adatkezelés időtartama: 15 év követően megsemmisítésre kerülnek az adatok. 

– Rendelőnkben történő vizsgálat igénybe vétele 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre:  

Személyes Adatok: személyazonosító adatok (név, lakcím, anyja neve), TAI szám,  telefonszám, email cím, számlaigény esetén számlázási cím, fizetéssel kapcsolatos adat,  ha bankkártyás fizetés történik a helyszínen. 

Egészségügyi adatok: betegségek és tünetek leírása, kórtörténet, vizsgálati eredmények,  a vizsgálat időpontjában szedett gyógyszerek, a vizsgálat alapján felírt gyógyszerek,  vények. 

Az adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok (melyek a nevet és lakcímet  tartalmazzák) adatok a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam  után kerülnek törlésre a fenti adatok. (jelen tájékoztató kiadásának időpontjában, ez a  megrendelés kifizetését követő 8 év). 

Az egészségügyi dokumentációt (benne a személyazonosító adatokkal) az adatfelvételtől  számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. Képalkotó  diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a  felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. Ha a  további nyilvántartás nem a nyilvántartást meg kell semmisíteni

– Cégünk beszállítóival történő kapcsolattartás 

Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön hozzájárulása, a további  adatkezelés során pedig az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges. A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név),  elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy esetében  a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; fizetési  adatok ( pl: bankszámlaszám , számlavezető bank neve) 

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat megszűnését / egyedi megrendelés  leadását követő 8 év. Az egyéni vállalkozók elérhetőségi adatai valamint a jogi személyek  magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés  teljesítését követően törölhetőek. 

– Törzsvásárlói program : 

A törzsvásárlói program alapján a normál árazáshoz képest kedvezmények biztosítása. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása /cégünk jogos érdeke,amely a vásárlók  megtartásához fűződik. 

A kezelt személyes adatokköre: személyazonosításra szolgáló adatok (név, telefonszám),  az egyes vizsgálatok vagy megrendelések dátuma, a megvásárolt termék típusa……………. Az adatkezelés időtartama: az adatok a törzsvásárlói programban való részvételről való  nyilatkozatot követő 5 évvel törlésre kerülnek, kivéve ha újabb hozzájárulást ad az adatok  további kezeléséhez. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud részt venni  törzsvásárlói programunkban. 

– Facebook oldal üzemeltetése 

Cégünk saját oldalt tart fenn a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja az  cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele,  nyereményjátékok promotálása.  

Az adatkezelés jogalapja: cégünk Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással  vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul cégünk híreinek és ajánlatainak  közzétételéhez a saját üzenőfalán. 

A Facebook portál saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található  adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen vagy  https://www.facebook.com/privacy/explanation címen kaphat. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. 

A kezelt Személyes Adatok köre: A cégünk adminisztrátorai, mint facebook-felhasználók,  láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját. 

Az adatok tárolásának ideje: Amikor Ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására  kattint, akkor megszűnik a facebook portálon való kapcsolata cégünkkel. Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap  automatikus értesítést a Facebooktól az ottani oldalunkon közzétett új információkról. 

– Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”) 

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része az oldal működéséhez szükséges, más része  anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, ismét más részük pedig alkalmas a weblap 

látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. Ezzel kapcsolatos részletes  tájékoztatónkat megtalálja az 1. számú mellékletben. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek  tájékoztatása oly módon történik, hogy cégünk weblapján jól láthatóan és jól  észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely  mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a fenti mellékletben nevezett  részletesebb tájékoztató. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása 

A kezelt Személyes Adatok köre: sütik által tárolt információk a következők lehetnek  (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a  látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott  információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon  eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb 

A kezelt adatok tárolásának ideje: A sütik azok letöltését követő 13 (tizenhárom) hónappal automatikusan törlődnek. Továbbá lehetőség van azok manuális törlésére a  böngészőből, amelyre vonatkozóan további információkat talál az 1. számú mellékletet  képező cookie tájékoztatóban. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: A weboldal által  nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybe vehetősége. 

– Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing  tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára emailen.  

Nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az  érintett személy azonosítását szolgálja, pl regisztrációkor, vagy megrendelés esetében,  fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a  kapcsolattartást szolgálja. Ezen kívül a cégünk által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF  változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást cégünk bizonyos esetekben  elektronikus formában, e-mailben juttatja el a címzettek részére.  

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás egyértelmű és kifejezett  szándéknyilvánítással történik. Amennyiben Ön nem szeretne a jövőben hírleveleket kapni részünkről, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulásokat és azok  visszavonását cégünk nyilvántartja. A visszavonó nyilatkozatát a honlapon található  leiratkozás formula segítségével teheti meg. 

A kezelt adatok köre: email cím, név. 

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig Ha egyéb  típusú kapcsolatban is álluk a hírlevél küldésen kívül (pl: korábban egy terméket rendelt  tőlünk), akkor a hírelvél lemondása esetén továbbra is kezelni fogjuk adatait, azzal, hogy  további hírlevelet nem küldünk az Ön számára. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk Ön  számára információkat küldeni kedvező ajánlatainkról, akcióinkról. 

– Marketing célú megkeresések kiküldése: 

A termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos és így szükségszerű  adatkezeléstől elkülönülő adatkezelési célból történik a reklám, marketing üzenetek  küldéséhez, egyéb marketing célokhoz kapcsolódó adatkezelés. Ennek keretében a  következő tevékenységeket végezzük:( marketing sms-ek küldése, marketing célú e mailek küldése, promóciós kiadványok elkészítése. 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulás.A hozzájárulás egyértelmű és kifejezett  szándéknyilvánítással történik. 

Amennyiben Ön nem szeretne a jövőben reklám, marketing tárgyú üzeneteket kapni  részünkről, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulásokat és azok  visszavonását cégünk nyilvántartja. 

A visszavonó nyilatkozatát az alábbiak útján teheti meg: Honlapon található leiratkozás  forula segítségével vagy a jelen tájékoztató elején található elérhetőségeink egyikén. A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név),  elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy  megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai. 

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás megadását követő 5 év. 

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk Ön  számára információkat küldeni kedvező ajánlatainkról, akcióinkról. 

– Panaszkezelés 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása; a panasz leadását hozzájárulásnak  tekintjük. 

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: Név),  elérhetőségi adatok (pl: levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy  megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti  elérhetőségi adatai; 

az igénybe vett szolgáltatás vagy vizsgálat megnevezése; a szolgáltatás igénybe vételének dátuma, a panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedésünk. 

Az adatok tárolásának ideje: az adatokat cégünk a panasz kivizsgálását követő 5 éven  belül törli. 

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott  ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat cégünk  statisztikai célokból is felhasználhatja.  

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud panaszt  tenni cégünknél. 

– A cégünk számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás rendelése esetén a vényen fel  kell tüntetni 

 1. a) az Ön nevét, lakcímét, születési dátumát, 
 2. b) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén az a) pontban foglaltak  mellett az érintett TAJ-számát, betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása  szerinti kódját (BNO kód), valamint 
 3. c) az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt  vény esetében az a)-c) pontban foglaltak mellett az érintett nemét, ezen kívül az érintett  TAJ számát, vagy ennek hiányában más, az érintett azonosításához használt,  személyazonosításra alkalmas okmány számát. 

Az Öntől felvett, szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok  továbbítását nyilván kell tartanunk a magyar jogszabályok alapján. Az adattovábbításról  szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját,  valamint a továbbított adatok körét.

Cégünknek a felvett egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját  tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést kell készítenie. A feljegyzés a nyilvántartás  részét képezi. 

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a  zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. Képalkotó diagnosztikai eljárással készült  felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel  készítésétől számított 30 évig kell megőrizni. Ha a további nyilvántartás nem a  nyilvántartást meg kell semmisíteni.  

Felhívjuk a figyelmét, hogy lényeges eltérés van a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó  célú adatkezelések és a marketing (vagy ehhez kapcsolódó) célú adatkezelések között. A  marketing-hozzájárulás bármikor visszavonható és az érintett személy (például az Ön) személyes  adatait cégünk marketing-tárgyú nyilvántartásából törölni kell. Ezzel szemben a termékek,  szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban (vagy ehhez kapcsolódóan, pl követeléskezelés  miatt) kezelt adatok bizonyos jogszabályokban meghatározott esetekben vagy cégünk jogos  érdeke fennállása esetében az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követően sem kerülnek  törlésre meghatározott időpontig. Ez esetben ugyanis egyes személyes adatok törlése akár  érvényes szerződések ellehetetlenülését okozná, ha ilyen esetekben is az érintett kérelmére  törölni kellene a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adataikat, vagy pl. nem tudna  eleget tenni cégünk az őt jogszabály alapján terhelő kötelezettségeinek bírósági eljárás esetén.  

Kérjük, hogy amennyiben adataiban változás következik be, úgy arról 8 napon belül értesítse  cégünket, ugyanis szolgáltatásainkat csak ebben az esetben tudjuk a megfelelő színvonalon  nyújtani az Ön számára. 

 

 

IV. Adatok forrása: 

 

Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre. A jövőben lehetőségünk lesz majd az  EESZT-től való adatbeszerzésre is.  

A 16 éven aluli paciensek esetében azok törvényes képviselőitől is szerezhetünk be  információkat. 

 

 

V. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére  jogosult személyek köre

 

Az adatkezelési műveletek a következőek lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,  tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,  

Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat azok  ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység.  

Cégünk munkavállalói csak olyan mértékben jogosultak megismerni az Ön személyes adatait,  amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez és titoktartási kötelezettség terheli  őket. 

Megismerik továbbá az adatokat az adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok,  akik részére- az érintett (például az Ön) hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán  továbbításra kerülnek személyes adatai. 

 

 

VI. Adattovábbítás 

 

Az adattovábbítás az adatnak egy harmadik személy számára (lásd a Címzett definícióját a  fogalommeghatározások között) történő átadása, vagy hozzáférhetővé tétele. 

Cégünk személyes adatot csak az Adatkezelési Jogszabályok szerinti feltételek esetén és  mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha  

– Ön hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy, 

– az Önnel kötött, vagy megkötni kívánt szerződés teljesítéséhez szükséges – az Adatkezelési Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti  hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy 

– szűk körben, ha cégünk jogos érdeke lehetővé teszi. 

Az Adatkezelési Jogszabályok előírják cégünk számára az alábbi kötelezettségeket: Cégünk az életkorhoz kötött oltáshoz szükséges oltóanyag igénylése és elszámolása során  továbbítja az oltandó személyek nevét és társadalombiztosítási azonosító jelét az egészségügyi  államigazgatási szervnek. 

Cégünk köteles haladéktalanul továbbítani a munkavédelmi hatóságnak a munkavállaló  egészségügyi és  

 1. a) 3. számú melléklet szerinti foglalkozási eredetű megbetegedést észlel vagy annak gyanúja  merül fel, 
 2. b) az érintett foglalkozása gyakorlása közben, azzal összefüggésben 
 3. ba) miniszteri rendeletben meghatározott vegyi anyag hatásának van kitéve, és szervezetében az  anyag koncentrációja a megengedett mértéket meghaladja, valamint 
 4. bb) zaj esetében a 4000 Hz-en 30 dB bármely fülön bekövetkező halláscsökkenés fordul elő. 

Daganatos eredetű betegség észlelése esetén cégünk továbbítja az Ön egészségügyi és  személyazonosító adatait a Nemzeti Rákregiszternek, gyermekek esetében pedig a  Gyermekonkológiai Regiszternek.  

A közeli jövőben az állam hozzáférhetővé teszi cégünk számára is az Elektronikus egészségügyi  szolgáltatási tér (EESZT) nevű programot, melyben rögzítenünk kell majd a szűrővizsgálatokkal és  gyógykezeléssel kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyes adatokat. Az EESZT  adatvédelmi tájékoztatóját elérheti a következő linken: 

https://e-egeszsegugy.gov.hu/web/eeszt-informacios-portal/adatvedelem 

Európai Union kívülre történő adattovábbítás 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Európai Unió területén kívülre nem továbbítjuk.

 

 

VII. Adatfeldolgozók

 

Cégünk jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására. Tájékoztatjuk,  hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét az Adatkezelési  Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem csak az érintettek tájékoztatásához. Az  adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott  személyes adatokat kizárólag technikai feladatként cégünk rendelkezései szerint dolgozhatja fel,  saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a cégünk  rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.  

Az adatfeldolgozók köre változhat, listájukat a 2. számú mellékletben találja meg.

 

 

VIII. Adatbiztonság 

 

Az adatok tárolása és feldolgozása cégünk székhelyén, telephelyén történik; adatfeldolgozással  járó tevékenységek esetében előfordulhat, hogy nem a fent nevezett helyszínen, hanem az  adatfeldolgozó székhelyén, telephelyén történik.  

Cégünk megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a  megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: – a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben), – integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet),  

– rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és  – ellenálló képességét; 

– az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét. 

Cégünk biztosítja az adatokkezelését végző rendszerek azon képességét, hogy fizikai vagy  műszaki incidens esetén, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok  rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani. 

Cégünk az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja. 

Az IT kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából  szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra.  

Cégünk szerverei zárt helyiségben, tűzbiztos környezetben kerültek elhelyezésre. Cégünk a személyes adatok álnevesítését, titkosítását alkalmazza., 

Az IT rendszerek tűzfallal védettek. 

A személyes adatokat tartalmazó eszközök jelszóval védettek, és szigorú leltározási rend alá  tartoznak. 

Cégünk az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az  adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az  adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai- szervezési előírásokat, az  adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően. Szintén ezt a célt  szolgálja, hogy az adatfeldolgozó cégünk előzetes engedélyével vehet igénybe további  adatfeldolgozót.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes  körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk a weblapján keresztül történő  adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni. 

 

 

IX. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

 

Az érintett személyek (köztük az Ön) jogaira vonatkozó általános szabályok: 

Ön bármikor fordulhat Cégünkhöz a lent meghatározott típusú kérelmekkel, mi pedig a kérelem  beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt álláspontunkról, vagy az  esetlegesen megtett intézkedéseinkről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő  további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról cégünk a késedelem  okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt Ha cégünk nem ért egyet az Ön kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított  egy hónapon belül tájékoztatja Önt az álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről. Cégünk az Ön alábbi típusú kérelmeit díjmentesen teljesíti. Ha az Ön kérelme egyértelműen  megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, kkor cégünk, figyelemmel az  adminisztratív költségekre: a) észszerű összegű díjat számíthat fel. A kérelem egyértelműen  megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása cégünket terheli.  

Amennyiben cégünknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével  kapcsolatban, további információk nyújtását kérhetjük a kérelmező személyazonosságának  kétséget kizáró megállapítása céljából. 

Az Önt megillető egyes jogok: 

Hozzáférési jog (más néven tájékoztatáshoz való jog) 

Ön jogosult arra, hogy cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait  kezeli-e cégünk; és ha kezeli, akkor a következő információkról is:  

 1. a) az adatkezelés céljairól;  
 2. b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;  
 3. c) azon címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat közöljük (vagy  fennáll az esélye, hogy közöljük),  
 4. d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;  
 5. e) az Ön következő jogairól: kérelmezheti cégünktől az Önre vonatkozó személyes adatok  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok  kezelése ellen;  
 6. f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;  
 7. g) ha az adatokat nem Öntől szereztük be, akkor az adatok forrására vonatkozó minden  információról;  
 8. h) abban az esetben, ha cégünk alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatalról vagy profilalkotásról ismertetést adunk, és információt nyújtunk, hogy az ilyen adatkezelés Önre  nézve milyen várható következményekkel jár.  

Ha személyes adatokat Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő  továbbítjuk, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő  megfelelő garanciákról.  

Ha kérelmezi, akkor cégünk az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat  elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.  

Egészségügyi tájékoztatáshoz való jog: 

Önnek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelő  tájékoztatás alapján tudjon döntést hozni az egészségével kapcsolatos kérdésekben.

Önnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon 

(1) a) egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, 

 1. b) a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, 
 2. c) a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges  előnyeiről és kockázatairól, 
 3. d) a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, 
 4. e) döntési jogáról a javasolt vizsgálatok tekintetében, 
 5. f) a további ellátásokról, valamint 
 6. g) a javasolt életmódról. 

(3) A betegnek joga van a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre. (4) A betegnek joga van megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások  elvégzését követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő  eredményt és annak okait. 

(5) A betegnek joga van megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét,  szakképesítését és beosztását. 

Továbbá joga van tájékoztatást kapni a cégünk által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről,  azok elérhetőségéről és az ellátások igénybevételének rendjéről, valamint az Önt megillető  jogokról és azok érvényesíthetőségéről. 

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

Ön jogosult megismerni az Önnel kapcsolatban készült egészségügyi dokumentációban szereplő  adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentációval cégünk, mint egészségügyi szolgáltató rendelkezik, a dokumentációban szereplő adattal pedig a beteg rendelkezik. 

Ön jogosult 

 1. a) a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, b) a Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, 
 2. c) az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot vagy másolatot  készíteni vagy saját költségére másolatot kapni, 
 3. d) egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni. 

Amennyiben az egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő  adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a  betekintési jogosultság. 

Ön jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt egy Ön által  meghatározott személyt írásban felhatalmazni az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációba  való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. Az egészségügyi ellátásának  befejezését követően csak az Ön által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban  felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról  másolat készítésére. 

Az Ön életében, illetőleg halálát követően házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint  élettársa – írásos kérelme alapján – akkor is jogosult az egészségügyi adat megismerésére, ha a) az egészségügyi adatra 

 1. aa) a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik  életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve ezen személyek egészségügyi ellátása céljából  van szükség; és
 1. b) az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem  lehetséges. 

Ebben az esetben csak azoknak az egészségügyi adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek  az egészséget befolyásoló okkal, vagy ellátással közvetlenül összefüggésbe hozhatók.  

Az orvosi titoktartáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során  tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az arra  jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. 

Önnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható  felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni kell,  amennyiben ezt törvény elrendeli, vagy mások életének, testi épségének és egészségének  védelme szükségessé teszi. 

Az Ön hozzájárulása nélkül az Ön további ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet  azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának  károsodásához vezethet. 

Önnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek  jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez Ön  hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. 

Önnek joga van ahhoz, hogy vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor,  hogy azt beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős  szükség és a veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen. 

A helyesbítéshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy kérje cégünktől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy  kiegészítését.  

Ezen felül Ön jogosult az Ön által pontatlannak vagy hiányosnak vélt – rá vonatkozó – egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá.  A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani,  hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen. 

A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapult, Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más  jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés  jogszerűségét.  

A törléshez való jog  

Ön jogosult kérelmezni, hogy cégünk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi  esetekben: 

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük; b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más  jogalapja;  
 2. c) Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az  adatkezelésre; 
 3. d) Ön a személyes adatoknak a marketing célú kezelése ellen tiltakozik;
 1. e) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;  
 2. f) a személyes adatokat a cégünkre vonatkozó Adatkezelési Jogszabályban előírt jogi  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
 3. g) a személyes adatok gyűjtésére a 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.  

A törlésre való kérelmet nem kell teljesítenie cégünknek, amennyiben az adatkezelés szükséges:  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  b) a személyes adatok kezelését kötelezően előírja cégünk számára valamely adatkezelésre  vonatkozó jogszabály;  

 1. c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek miatt; d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai  célból történő adatkezelés esetében; vagy  
 2. e) valamely személy jogi igényeinek az érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés. 

Az elfeledtetéshez való jog 

Ha a cégünk a fent leírtak alapján az Ön kérésére törölni köteles az Ön valamely személyes  adatát, akkor megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy  tájékoztassuk az Ön adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó  személyes adatokra mutató linkek vagy ezen személyes adatok másolatának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön kérheti, hogy cégünk korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:  

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok  felhasználásának korlátozását;  
 2. c) Cégünk már nem kívánja tovább kezelni az Ön személyes adatait, de Ön igényli az adatkezelés  folytatását, mert szüksége van arra, hogy valamely jogi igényét érvényesíteni tudja; vagy  d) Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amíg megállapítjuk, hogy cégünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e  az Ön jogos indokaival szemben.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön  hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme  érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Az adathordozhatósághoz való jog  

Ön kérheti, hogy az Ön által Cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat  – széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, továbbá  – jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk ha:  

 1. a) az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés  teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően  az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.  

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, –ha az adatkezelés cégünk  jogos érdeken alapul, ideértve a profilalkotást is.  

Ebben az esetben cégünk a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy  az adatkezelést olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön vagy más érintett  érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése direkt marketing céljából történik, Ön jogosult arra, hogy  tiltakozzon személyes adatai ilyen célból történő kezelése ellen. Ez esetben a személyes adatok a  továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog  

Abban az esetben, ha cégünknél egy automatizált adatkezelésen alapuló eljárás van  folyamatban, Ön jogosult  

– tájékoztatást kapni arról, hogy ez milyen hatással lehet Önre nézve, 

– kérelmezni cégünktől, hogy automatizált döntés helyett ember végezze el az önre  vonatkozó műveletet 

– kifogást benyújtani az automatizált döntéshozatal ellen. 

Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  

 1. a) az Ön és a cégünk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;  b) meghozatalát a cégünkre vonatkozó olyan Adatkezelési Jogszabály teszi lehetővé, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  c) az automatizált döntéshozatal az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

Betegjogi képviselő igénybevétele: 

Betegjogi képviselőnk elérhetőségei a jelen tájékoztató elején találhatóak. 

A betegjogi képviselőhöz különösen az alábbi kérésekkel fordulhat: 

 1. a) segítségét kérheti az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos  megjegyzések, kérdések feltételében, 
 2. b) segítségét kérheti a panasza megfogalmazásában, annak kivizsgálásában, c) az Ön írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet cégünk vezetőjénél, illetve – az Ön gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljárhat az arra hatáskörrel és illetékességgel  rendelkező hatóságnál, és ennek során képviselheti Önt, 

A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között  járhat el. Kivételt képez ez alól az az eset, ha a beteg tartós, a betegjogi képviselő eljárásának  megindítását is korlátozó, egészségügyi okból akadályozva van; ilyenkor a betegjogi képviselő a  beteg hozzátartozójának meghatalmazása alapján is eljárhat. 

Az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek 

Panasztétel:  

Panaszt tehet közvetlenül cégünknél is, a jelent tájékoztató elején ismertetett  elérhetőségeinken. 

Ön panaszával, illetve annak megfogalmazásával kapcsolatban fordulhat közvetlenül a betegjogi  képviselőhöz is. A betegjogi képviselő továbbá az Ön írásbeli meghatalmazása alapján panaszt  tehet cégünk vezetőjénél, illetve – az Ön gyógykezelésével összefüggő ügyekben – eljárhat az arra  hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviselheti Önt.

A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve annak kivizsgálásával összefüggő iratokat  5 évig meg kell őrizni. 

Bírósági eljárás: 

Amennyiben  

– cégünk elutasítja az Ön fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és Ön nem ért egyet  cégünk ezen döntésével; vagy 

– cégünk az Ön jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja,  akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.  

A per az Ön választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is  megindítható. 

Ön kezdeményezheti az adatvédelmi hatóság eljárását is 

(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

telefon: +36 – 1 – 391-1400 

fax: +36 – 1 – 391-1410).  

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat  panasszal. 

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a cégünknél benyújtható  tiltakozás, panasz lehetőségével.  

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az  érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. 

Mellékletek: 

 1. Cookie / süti használatra vonatkozó tájékoztatás 
 2. Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája 
 3. A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája 

2. számú melléklet: Az adatfeldolgozók és egyéb címzettek listája: 

Ezt a mellékletet Neked kell elkészíteni, hiszen csak te tudod, hogy kinek adsz át SZEMÉLYES  adatokat. 

Tehát itt NEM kell felsorolni azokat az alvállalkozókat, akik nem kapnak Tőled személyes adatot,  csak valamilyen egyéb módon beszállítanak neked. (Pl: alkatrészeket szállítanak Neked a saját  boltodba, de nem kezelik azt hogy melyik ügyfeled miatt rendelted be az adott alkatrészt.)

Az adatfeldolgozók listájába azok a személyek kerülnek, akik a Te kérésedre, a Te nevedben  valamilyen adatfeldolgozási tevékenységet végeznek (pl tárhelyet szolgáltatnak, szoftvert  üzemeltetnek, postáznak, iratot tárolnak, stb)  

Ők azok, akik esetében nem kell az érintett hozzájárulása, elég tájékoztatni. Ide tartozhat informatikus,  

A Hatóság elvárása, hogy az adatfeldolgozókra vonatkozó tájékoztatásban legalább az  adatfeldolgozó nevének és elérhetőségének(minimum a címe) kell szerepelnie. Nem elfogadható  pl. az olyan megfogalmazás, hogy „az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, hanem az  adatátvevő személyét is pontosan meg kell jelölnie. 

Emellett a Hatóság elvárja, hogy az adatkezelő a tájékoztatóban jelölje meg, hogy az adatfeldolgozó pontosan milyen tevékenységet lát el az adatkezelő számára (például tárhelyszolgáltató igénybevétele esetén az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása). 

Továbbá a tájékoztatásnak arra is ki kell térnie, hogy az adatfeldolgozó milyen személyes  adatokhoz (pl: személyazonosító adatok, elérhetőségi adatok, viselkedési, szocio-demográfiai  adatok, stb.), milyen időtartamra fér hozzá (pl. a vele kötött szerződés fennállása alatt, de  legkésőbb addig, amíg az adott személyes adatot jogszabályi rendelkezés vagy az érintett kérése  alapján törlni nem kell), és azokon milyen adatkezelési műveleteket végez (pl: gyűjtés, rögzítés,  rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,  összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb).  

Az egyéb címzettekről is kell tájékoztatást adni. 

Az egyéb címzettek nem végeznek a részere adatkezelési műveletet, hanem valamilyen más  okból továbbítod a részükre az adatokat. 

Ilyen eset az ha pl. egy felügyeleti hatóság részére rendszeresen kell adatokat továbbítanod (pl:  bizonyos szállásadók esetében a vendégekről nyilvántartást kell vezetni amit be kell mutatni a  felügyeleti hatóság részére) 

ilyen az az eset is, ha továbbítod az adatbázist egy szolgáltatónak, hogy az a saját termékeiről  küldjön marketing értesítéseket az adatbázisban szereplő személyeknek (figyelem, azonban ezt  csak az érintett előzetes engedélyével teheted meg!! Ellenkező esetben súlyos bírságokat,  pereket kockáztatsz) 

A tájékoztatásban szerepelnie kell az egyéb címzett nevének és elérhetőségének, valamint a  részére átadott adatok körének. 

példa:  

Adatfeldolgozó neve: ………………………………………….. 

Adatfeldolgozó elérhetősége: …………………………….. 

Az Adatfeldolgozó által cégünk javára végzett tevékenység: …………… (Pl: IT support, informatikai  fejlesztés, tárhelyszolgáltatás, könyvelés, postai szolgáltatás, szállítmányozás, iratkezelés,  Az átadott adatok köre:……………………… pl név, szállítási cím, email, telefonszám, IP cím, ………….  lehetséges azt i írni, pl az IT support esetén hogy nem kerülnek átadásra adatok, de hozzáférhet  minden a rendszerben tárolt adathoz. 

Az átadott adatok tárolási ideje:……………………….. pl: a szállítást követően törlésre kerül; vagy: a  számviteli törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint megszabott idő után törlésre került;  vagy: az adatfeldolgozóval kötött szerződésünk megszűnését követően törlésre kerül.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,  tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,  terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy  összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, stb 

3. számú melléklet: A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok  listája (a teljesség igénye nélkül) 

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az  ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet) 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (Infotv.) 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  1997. évi XLVII. törvény 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.  törvény (Grt.) 

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.  évi CXIX. törvény (Katv.) 

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény. 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. törvény 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló2005.  évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a 112 § szól a végrehajtási záradék tartalmáról)